Dessin Catherine Nuville, Elena Vitrychenko ribbon 1997, Elena Vitrychenko dessin, Elena Vitrychenko drawing, gymnastique rythmique dessin, rhythmic gymnastics drawing, rg sketches, rg art

Inspired by Elena Vitrychenko UKR